ZEYNUL-AHBAR

 

ZEYNUL-AHBAR

 

            Zeynu’l-Ahbâr: Bu dönemin sonlarında kaleme alınmış olan güve¬nilir ta¬rih kitaplarındandır. Bu kitabın yazarı, Gaznelilerin çağ¬daşı olan Ebû Sa’îd Abdulhayy b. Mahmûd Gerdizî-yi Gaznevî’dir. Ki¬tabı, yaratılışın başlangıcından Gazneli Mevdûd b. Mes‘ûd dönemi¬nin sonuna kadar (432-440/1040-1048) olan olayları içerir ve millet¬lerin tarih, önemli günleri, bayramları ve gelenekleri ve alemdeki olayları kapsar. Nesir olarak da akıcı ve sade bir yapıya sahiptir. Gerdizî’nin en önemli özelliklerinden bi¬risi, olayları özet bir şekilde açıklaması, ayrıntılara girmemesi ve önemli olayları açıklamış olması¬dır. Gerdizî’nin sözle¬rinde, Arapça kelimeler ye¬teri derecede kullanıl¬mış ise de bununla birlikte onun yazı üslubu eski olup Sâmânîler dö¬nemi üslubuna yakındır.