TERCUME-İ TEFSİR-İ

 

TERCUME-İ TEFSİR-İ

       Tercume-i Tefsîr-i Taberî: Bu kitap, Muhammed b. Cerîr-i Taberî’nin Câmi’u’l-Beyân fi Tefsîri’l-Kur’ân adlı eserinin tercümesi¬dir. Bu da Ebû Sâlih Mansûr b. Nûh’un emriyle, Târîh-i Taberî’nin tercüme edilmesine başlandığı ya¬kın dönemlerde yine onun emriyle Farsçaya ter¬cüme edilmiştir. Bu kitabın önemli olmasının nedenlerin¬den biri, kap¬samlı oluşu, bir diğer nedeni de Kur’ân müfredatı ve terkip¬lerinin tercü¬mesine karşılık Farsça kelime ve müfre¬datın bü¬yük bir miktarını içeriyor olmasıdır. Bu kitaptan bazı bölümler, Tahran Salta¬nat Kütüphanesinde ve Âsitân-i Kuds-i Razavî Kütüphanesinde mev¬cuttur.