Farsça nesir

 • ZAHİRİ
    ZAHİRİ     VI/XII. yüzyıl sonlarının ve VII/XIII. yüzyıl başlarının büyük yazar ve bela­gatçılarından biri de Zahîrî-yi Semerkandî’dir. Bahâeddîn (ya da Zahîreddîn) ...
 • VERAVİNİ
    VERAVİNİ     Sa’deddîn-i Verâvinî, beliğ ve güçlü Farsça yazarlardan ve Merzbân-nâme kitabını Taberîceden[1] Farsçaya tercüme eden ikinci kişi olup önemli Farsça ...
 • UNSURUL-MEALİ KEYKAVUS
    UNSURUL-MEALİ KEYKAVUS     Emir Unsûru’l-Me‘âlî Keykâvus b. İskender b. Kâbûs b. Voşmgîr b. Zeyyâr, Zeyyârî hanedanının alim emirlerinden ve Farsça yazan büyük ya­zarlar­ındandır. ...
 • ŞEMS-İ KAYS
    ŞEMS-İ KAYS     Şemseddîn Muhammed b. Kays-i Râzî, edebî dallarda büyük bir edip, meş­hur bir alim, Farsça yazan ünlü yazarlardan olup el-Mu’cem fi Me‘âyiri Eş‘âri’l-Acem ...
 • RAVENDİ
    RAVENDİ     Necmeddîn Ebû Bekr Muhammed b. Ali-yi Râvendî, VI/XII. yüzyılın büyük tarihçi, yazar ve ediplerindendir. Onun Râhetu’s-Sudûr ve Âyetu’s-Surûr adlı İ’lâmu’l-Mulûk ...
 • NİZAMİ-Yİ ARUZİ
    NİZAMİ-Yİ ARUZİ     Nizâmî-yi Arûzî olarak bilinen Ebû’l-Hasan Ahmed b. Ömer b. Ali-yi Semerkandî, VI/XII. yüzyıl şair ve yazarlarındandır. Onun ya­şam öykü­sünü ...
 • NASIH b.ZAFER
    NASIH b.ZAFER     Ebû’ş-Şeref Nâsıh b. Zafer-i Curfâzakânî (Gulpâyegânî), VI/XII. yüzyıl son­larının ve VII/XIII. yüzyıl başlarının ünlü yazarlarındandır. Uluğ ...
 • MUHAMMED-İ GAZZALI
    MUHAMMED-İ GAZZALI     Huccetu’l-islâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed-i Gazzâlî-yi Tûsî, büyük kelamcı ve düşünürlerden ve Fars ve Arap dili­nin ünlü yazar ve mü­ellifle­rindendir. ...
 • MUHAMMED b.MUNEVVER
    MUHAMMED b.MUNEVVER     Muhammed b. Munevver b. Ebû Sa’d Mihenî, meşhur ve ünlü tasav­vufçu Ebû Sa‘îd b. Ebû’l-Hayr-i Mihenî’nin torunlarındandır. VI/XII. yüz­yılın ...
 • İBN BELHİ
    İBN BELHİ       İbn Belhî, VI/XII. Yüzyılın İlk yarısının önemli ve meşhur ya­zarların­dandır. Selçuklu Sultan Muhammed’in saltanatı döneminde Fars defter­darıydı. ...
 • HACVİRİ
    HACVİRİ     Ebû’l-Hasan Ali b. Osman b. Ali Cullâbî-yi Gaznevî-yi Hucvîrî (ö.465/1073), V/XI. yüzyılın ilk yarısının büyük yazarlarındandır. Keşfu’l-Mahcûb adlı ...
 • HAMİDUDDİN-İ BELHİ
    HAMİDUDDİN-İ BELHİ     Kadı Hamîdeddîn Ömer b. Mahmûd-i Belhî, büyük yazar ve edebiyat­çılar­dan olup meşhur Makâmât-i Hamîdî  kitabının sahibidir. Belh şeh­rinde ...
 • HACE NİZAMUL-MÜLK
    HACE NİZAMUL-MÜLK     Meşhur vezir ve yazar Seyyidu’l-Vuzera Kıvâmeddîn Nizâmu’l-Mülk Ebû Ali Hasan b. Ebû’l-Hasan Ali b. İshak b. Abbâs-i Tusî, 15 ya da 21 Cuma, Zilkade ...
 • HACE ABDULLAH-İ ENSARİ
    HACE ABDULLAH-İ ENSARİ     Şeyhu’l-islâm Ebû İsmail Abdullah b. Muhammed Ensârî-yi Herevî, meşhur ariflerden olup Fars dilinin zevk sahibi ve üslup sahibi yazarların­dandır.  ...
 • EFDALUDDİN-İ KİRMANİ
    EFDALUDDİN-İ KİRMANİ     Efdal-i Kirmân olarak bilinen Efdaleddîn Ebû Hâmid Ahmed b. Hâmid-i Kirmânî, VI/XII. yüzyıl sonlarının ve VII/XIII. yüzyıl baş­larının büyük ...