Farsça Söyleyen

 • MUİZZİ
   MUİZZİ           Emiru’ş-şu‘arâ Ebû Abdullah Muhammed b. Abdulmelik Mu‘izzî-yi Nîşâbûrî, Horâsân’ın üstat ve hoşsohbet şairlerinden ve ünlü fesahatçile¬rinden¬dir. ...
 • NASİR-İ HUSREV
   NASİR-İ HUSREV   “Huccet” lakaplı Hekîm Ebû Mu‘în Nâsır b. Husrev b. Hâris-i Kubâdiyânî-yi Belhî, İran’ın çok güçlü, büyük şair ve yazarlarından olup Fars di­linin birinci ...
 • SENAİ
   SENAİ  Hekîm Ebû’l-mecd Mecdûd b. Adem Senâî, VI/XII. yüzyılın çok de­ğerli şa­irlerinden, yüce bir makama sahip ariflerinden ve Fars şiirinin ke­sin üstatla­rın­dandır. Lakap ...
 • ZAHİR-İ FARYABİ
   ZAHİR-İ FARYABİ          Zahîreddîn Ebû’l-Fazl Tâhir b. Muhammed-i Fâryâbî, VI/XII. yüzyıl sonları¬nın üstat şairlerinden, beliğ sözlülerinden, ileri gelen bü¬yük kaside¬cilerin¬den ...
 • KIVAMİ-Yİ RAZİ
   KIVAMİ-Yİ RAZİ           Şerefu’ş-şu‘arâ Emir Bedreddîn Kıvâmî-yi Habbâz-i Râzî, VI/XII. yüz¬yılın ilk yarısının ünlü şairlerindendir. Öğüt, hikmet ve peygamber ...
 • KEMALEDDİN-İ İSMAİL
   KEMALEDDİN-İ İSMAİL           Hallâku’l-Me’ânî Kemâleddîn-i İsmail b. Cemâleddîn Muhammed b. Abdurrezzak-i İsfahânî, İran’ın Moğol saldırıları dö¬nemindeki büyük ...
 • FELEKİ-Yİ ŞİRVANİ
   FELEKİ-Yİ ŞİRVANİ           Necmeddîn Ebû’n-Nizâm Muhammed Felekî-yi Şîrvânî, VI/XII. yüz¬yıl son¬larının büyük şairlerindendir. Doğum yeri, Şîrvânşahlarının yer¬leşmiş ...
 • FAHREDDİN-İ GURGANİ
   FAHREDDİN-İ GURGANİ  Fahreddîn Es‘ad-i Gurgânî, İran’ın en büyük hikayecilerin­dendir. Onun ya­şamı hakkında elimizde detaylı bir bilgi yoktur. Tez­kire yazarları­nın, kendisi ...
 • EZRAKİ
   EZRAKİ           Ebû Bekr Zeyneddîn b. İsmail Verrâk-ı Herevî, V/XI. yüzyılın büyük şa¬irle¬rindendir. Babası İsmail-i Verrâk, Hekîm Ebû’l-Kâsım-i Firdevsî’nin Gezne’den ...
 • ESİR-İ AHSİKETİ
   ESİR-İ AHSİKETİ          Esîr-i Ahsîketî, VI/XII. yüzyıl sonlarının meşhur ve ünlü şair¬lerinden olup Fars edebiyatının ve şiirinin meşhur alimlerindendir. Nesebi, Fergâne ...
 • ESEDİ
   ESEDİ  Hekîm Ebû Nasr Ali b. Ahmed Esedî-yi Tûsî, V/XI. yüzyılın büyük şair­lerin­den ve İran’ın ünlü hamase söyleyicilerindendir. Onun yaşamı konusunda yeteri bir bilgiye sahip ...
 • CEMALEDDİN-İ İSFAHANİ
   CEMALEDDİN-İ İSFAHANİ           Cemâleddîn Muhammed b. Abdurrezzak-i İsfahânî, VI/XII. yüzyılın ünlü şairi ve İran’ın tanınan kasidecilerindendir. Onun adı ve nesebi ko¬nusunda ...
 • CEBELİ
   CEBELİ          Bedîuzzamân Abdulvâsi’ b. Abdulcami’ Gurcistanî-yi Cebelî, Alevi ha¬ne¬dan¬larından olup Gurcistân’da doğmuştur. Eserlerinden anlaşıldığına göre, za¬manı¬nın ...
 • AMAK
   AMAK           Emiru’ş-şu‘arâ Şihâbeddîn Am‘ak-ı Buhârâyî, VI/XII. yüzyıl başla¬rında Mavareunnehir’in ünlü üstatlarından olup Efrâsiyâboğulları (Hâniyye ya da ...
 • SABİR
    SABİR     Şihâbeddîn Şerefu’l-Udebâ Sâbir b. İsmail-i Tirmizî, VI/XII. yüzyılın ilk ya­rısının meşhur şairlerinden olup “Edîb Sâbir” olarak ünlüdür. Aslen ...