Farsça Şiir Söyleyen Büyük Şairler

 • ŞEHİD-İ BELHİ
    ŞEHİD-İ BELHİ     Ebû’l-Hasan Şehîd b. Huseyn-i Cehûdânekî-yi Belhî, döneminin üstad, alim, hekîm ve ünlü şairidir. Rûdekî, kendi çağdaşları içinde sadece onu ...
 • RÜDEKİ
    RÜDEKİ     Rûdekî, IV/X. yüzyıl üstad şairlerinden olup sahip olduğu üs­tün dere­ce­den dolayı şairlikte Farsça söyleyenlerin öncüsü olup Fars şiiri türleri­nin ...
 • RABİ-İ BELHİ
    RABİ-İ BELHİ       Râbi‘a-i Kuzdârî-yi Belhî, IV/X. yüzyıl şairlerinden olup söz­leri, leta­fet, gö­nül okşayıcı anlamları içermesi, fesahat ve etkin olma noktasında ...
 • MUNCİK
    MUNCİK     Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed Muncîk-i Tirmizî, Dakîkî’den sonra Çagânîler sarayında yaşamış ve onların meddahı, özellikle Emir Ebû Yahyâ Tâhir b. Fazl-ı ...
 • MENÜÇİHRİ
    MENÜÇİHRİ     Ebû’n-Necm Ahmed b. Kavs b. Ahmed Menûçihrî-yi Damgânî, İran’ın V/XI. yüzyılın ilk yarısındaki birinci derecede gelen şairlerin­dendir. IV/X. yüzyıl ...
 • MANTIKİ
    MANTIKİ   Ebû Muhammed Mansûr b. Ali Mantıkî-yi Râzî, Sâhib b. ‘Abbâd’ın çağdaşlarından ve Derî şiirinde üstad bir kişiydi. Belki de onu Irak’ın Farsça söyleyen en ...
 • UNSURİ
    UNSURİ      Üstad Ebû’l-Kâsım Hasan b. Ahmed ‘Unsurî-yi Belhî, Gazneli Mahmûd ve Mes‘ûd sarayının Farsça söyleyen şairlerinin başında ge­len ve kendi zamanına ...
 • KİŞAİ
    KİŞAİ     Hekîm Ebû’l-Hasan Mecdeddîn Kisâî-yi Mervezî, IV/X. yüzyıl ikinci ya­rısı­nın Farsça söyleyen güçlü şairlerindendi.  341/952 yılında Merv’de doğdu. ...
 • GAZAYİRİ
    GAZAYİRİ     Muhammed b. Ali Gazâyirî-yi Râzî, Irak’ın büyük şairlerinden ve Deylemîlerin Rey’deki son emirlerinin ve Gazneli sultan Yemînu’d-devle Mahmûd’un medhiyecilerindendir. ...
 • FİRDEVSİ
    FİRDEVSİ     İran’ın büyük kahramanlık şairi, eşsiz büyük üstad Hekîm Ebû’l-Kâ­sım Mansûr b. Hasan Firdevsî-yi Tûsî, dünyanın meşhur şairlerinden, Fars ede­biyatı ...
 • FERUHİ-Yİ SİSTANİ
    FERUHİ-Yİ SİSTANİ            Ebû’l-Hasan Ali b. Cûlûg Ferruhî-yi Sistânî, IV/X. yüzyıl sonları ve V/XI. yüzyıl başlarının büyük şairi ve Fars edebiyatının tüm ...
 • EBUL-MUEYYED-İ BELHİ
    EBUL-MUEYYED-İ BELHİ                İsmini IV/X. yüzyıl yazarları arasında da göreceğimiz Ebû’l-Mueyyed-i Belhî, bu yüzyılın da en ünlü şairleri arasında sayılmakta¬dır. ...
 • EBU ŞEKUR-İ BELHİ
    EBU ŞEKUR-İ BELHİ            Ebû Şekûr-i Belhî, hiç şüphesiz IV/X. yüzyılın büyük üstad şairlerindendir. Ondan geriye kalan şeyler onun şiirdeki maharetini açık ...
 • DAKİKİ
    DAKİKİ     AÜstad Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed-i Dakîkî, Sâmânî dönemi­nin ünlü şairlerinden ve Şâhnâme’yi nazmetmeye adım atan ikinci şairdir. Doğum tarihi kesin ...
 • ASCEDİ
    ASCEDİ             Ebû Nazar Abdulaziz b. Mansûr Ascedî-yi Mervezî, Gazneli Mahmûd ve oğulları döneminin şairlerinden ve onların medhiyecilerindendi. Onun hayatı, Gazneli ...