Fars Nesri ve Önemli Yazarları

 • AVFİ
    AVFİ              Sedîdeddîn (veya Nûreddîn) Muhammed b. Muhammed-i ‘Avfî-yi Buhârî, İran’ın VI/XII. yüzyıl sonları ile VII/XIII. yüzyıl başlarındaki ünlü alim ...
 • ZEYNUL-AHBAR
    ZEYNUL-AHBAR               Zeynu’l-Ahbâr: Bu dönemin sonlarında kaleme alınmış olan güve¬nilir ta¬rih kitaplarındandır. Bu kitabın yazarı, Gaznelilerin çağ¬daşı ...
 • TERCUME-İ TEFSİR-İ
    TERCUME-İ TEFSİR-İ        Tercume-i Tefsîr-i Taberî: Bu kitap, Muhammed b. Cerîr-i Taberî’nin Câmi’u’l-Beyân fi Tefsîri’l-Kur’ân adlı eserinin tercümesi¬dir. Bu da ...
 • TARİH-İ SİSTAN
    TARİH-İ SİSTAN                 Târîh-i Sistân: Büyük bir bölümü, o dönemde yazılmış olan Farsça gü¬ve¬nilir kitaplardan birisi de Târîh-i Sistân’dır. Bu ...
 • TARİH-İ BELAMİ
    TARİH-İ BELAMİ               Târîh-i Bel‘amî: Bu eser, Tercüme-i Târîh-i Taberî olarak ünlüdür. Ancak bu eserde, Taberî’nin Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk adlı ...
 • ŞEŞ FASL VE RİSALE-İ İSTİHRAC
    ŞEŞ FASL VE RİSALE-İ İSTİHRAC           Şeş Fasl ve Risâle-i İstihrâc: İran’ın eski müneccimlerin¬den olan Ebû Cafer Muhammed b. Eyyub Hasib-i Taberî’nin astro¬nomi ...
 • ŞAHNAME-İ EBÜ MANSÜRİNİN MUKADDİMESİ
    ŞAHNAME-İ EBÜ MANSÜRİNİN MUKADDİMESİ                    Şâhnâme-i Ebû Mansûrî’nin Mukaddimesi: Görmüş ol¬duğu¬muz gibi, Ebû Mansûr Muhammed b. Abdullah ...
 • NURUL-ULÜM
    NURUL-ULÜM        Nûru’l-Ulûm: IV/X. yüzyılın meşhur ariflerinden Şeyh Ebû’l-Ha¬san-i Harakânî’ye (ö.425/1033) ait olup tasavvufun temelle¬rini konu edinmektedir. Bu eserin ...
 • MANSÜR ŞAHNAMELAR
    MANSÜR ŞAHNAMELAR           Bu dönemin ünlü ve önemli üçüncü Şâhnâme’si Ebû Mansûr Muhammed b.Abdurrezzak’ın Şâhnâme’sidir. Firdevsî’nin Şâhnâme’sinde, ...
 • KURAN TEFSİRİ
    KURAN TEFSİRİ           Kur’ân tefsiri: Eski Tefsirlerden birkaç nüsha kütüphanelerde mevcut olup büyük bir ihtimalle IV/X. yüzyıla aittirler. Örneğin, üçüncü cildinin ...
 • KİTABUL-EBNİYE AN HAKAYİKİL-EDVİYE
    KİTABUL-EBNİYE AN HAKAYİKİL-EDVİYE   Kitâbu’l-Ebniye an Hakâyikî’l-Edviye: Ebû Mansûr Muvaffık b. Ali el-Herevî’nin ilaç yapımı ile ilgili eseridir. Kitabın yazarı Muvaffık ...
 • KİTABUL-BARİ
    KİTABUL-BARİ        Kitâbu’l-Bâri’: Astronomi konularıyla ilgili bir eser olup Ebû Nasr Hasan b. Ali-yi Müneccim-i Kûmî’nin eseridir. 367/977’de ya da ondan kısa bir süre ...
 • KISASUL-ENBİYA
    KISASUL-ENBİYA          Kısasu’l-Enbiyâ: İshak b. İbrahim b. Mansûr b. Halef-i Nîşâbûrî’ye ait bir eser olup konusu, Kelbî’nin (ö.146/763) “Kur’ân Kıssaları” ...
 • KAŞFUL- MAHCUB
    KAŞFUL- MAHCUB   Keşfu’l-Mahcûb: Bu önemli felsefî kitap, sözünü ettiğimiz dönemin sonlarında meydana getirilmiş olan ve İsmailiyye inancının en önemli kaynaklarından sayılan ...
 • İBN SİNA
    İBN SİNA   İbn Sînâ’nın Farsça Kitapları: Büyük filozof Ebû Ali Sînâ’dan ge¬riye bir¬kaç Farsça kitap da kalmış olup tümünü bir tek isim altında zik¬retmemiz daha ...