ENUŞİRVAN b.HALİD

 

ENUŞİRVAN b.HALİD

 

 

Enûşirvân b. Hâlid, VI/XII. yüzyılın büyük yazar ve müel­liflerin­den ve Selçukluların ünlü vezirlerindendir. 459/1067 yılında Kâşân’da doğdu, 517/1123 yılında Mahmûd b. Muhammed Melikşâh’ın vezirliğine atandı ve onunla birlikte Bağdat’a gidip orada yaşadı. Bir süre sonra da 526/1132 yılı son­larında Abbâsî halifesi el-Musterşid’in vezirliğine atandı, 528/1134 yılında da bu görevden azle­dildi. 532/1138 yılında hayata veda ettiği ana kadar da Bağdat’ta kaldı. Zamanı­nın bü­yük bir kısmını alimlerle ve ediplerle birlikte geçirdi ve Kâ­şân’da 684/1285 yılına kadar yerinde du­ran bir kütüphane kurdu. Ebû Muhammed Kâsım b. Ali Harîrî-yi Basrî, Makâmât adlı kitabını bu ve­zirin adı ve teşvikiyle kaleme almış­tır. Enûşirvân’ın Selçuklular tari­hini konu alan basılmış bir kitabı mevcuttur.

Enûşirvân b. Hâlid’in kitabından bir süre sonra yazılmış olan ve Arapça sa­natlı ve vezinli Munşeâtlardan sayılan Selçuklu tarihi ki­tapların­dan bir diğeri de İmam ‘İmâdeddîn Muhammed b. Muhammed b. Hâmid el-isfahânî’nin eseri Tâ­rîh-i Devlet-i Âl-i Selcûk’tur ki bu eser, Şâhnâme’nin Arapça çevirisinin sahibi el-Feth b. Ali b. Muhammed el-Bundârî el-isfahânî’nin tarihinin bir özetidir. Tâ­rîh-i Devlet-i Âl-i Selcûk kitabı 620/1223 yılında telhis ve telif edil­miştir.