EL-EBİVERDİ

 

EL-EBİVERDİ

 

el-Ebîverdî, Ebû’l-Muzaffer Muhammed b. Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed el-Ebîverdî, VI/XII. yüzyılın Arapça söyleyen ünlü şairlerin­den ve büyük edebiyatçılarındandır. Aslen Ebi Sufyân’ın  evlatlarından Muaviyetu’l-Asgar’ın evlatlarından olup bu sebepten dolayı “el-Mu‘âvî” olarak da bilinirdi. Sem‘ânî, onun ismini el-Ensâb’da el-Mu‘âvî kelimesi­nin altında zikretmiştir. Meşhur şiirlere ilave olarak Ebîverd tarihiyle ilgili bir kitaba ve lügat ve edebiyat ala­nında tasniflere de sahiptir. 557/1162 yı­lında İsfahân’da ölmüştür.