ARAPÇA SOYLEYEN İRANLILAR

 

ARAPÇA SOYLEYEN İRANLILAR

 

Bu dönemde Fars diliyle kitap yazmaya gösterilen aşırı ilgiye rağmen yine de Arap diliyle şiir ve nesir yazan Fars asıllı yazarların sa­yısı çoktur. Şu ana dek isimlerini alimler ve yazarlar arasında zikret­miş olduğumuz birçok kimse Arap diliyle yazılmış çeşitli kitaplara sa­hiptirler. Yine bu dö­nemin büyük yazarla­rın­dan eserleri, Arapça olarak meşhur olmuş ve Arap edebiyatının güvenilir eserleri arasında sayıl­mış olan birçok kimse vardır. Bu yazar ve şairlerin eserleri­nin tümü­nün sayılıp zikredilmesi ayrı bir ki­tabı gerektirir.

İlk bölümlerde özellikle de çeşitli bilim dallarından söz edil­diği bö­lümde bu yazar, şair ve müelliflerin birçoğunun ismi zikredil­miş, bunların bir kısmı hak­kında da ayrıntılı olarak söz etmiştik. Bun­ların ismini burada tekrar zikret­menin bir anlamının olmadığını dü­şünüyoruz. Gazzâlî ve Reşîdeddîn-i Vatvât gibi Fars dili belagatçıla­rından diğer bazıları da bü­yük Arap yazarlarından sayıl­maktadır­lar. Bunların da ismi zikredildiği için burada tekrar onları söz konusu et­mek an­lamsız olacaktır. O halde burada bundan önce isimleri geçme­miş olan birkaç edip, şair ve yazarın ismini zikretmekle yetineceğiz.