2.Lehçelerinin Genel

  • 3. Arapça Sözcüklerin Girişi
    İslâmî İran’da mahallî lehçelerin ve eski önemli edebî dillerin kendi ya­şam­larını devam ettirdikleri bir durumda Arap dilinin de de­ğişik se­beplerle onlar üzerinde etkisi bulunmaktaydı. ...
  • 2.Mahallî Lehçelerde Şiir
    Bu dönem İran mahallî lehçelerinden genellikle tarihi olaylar ile bağ­lan­tılı olarak zikredilen bir kısım şiirler bize kadar ulaşmıştır. Bu şiir­lerin tümü hece (Seylâbî) vezninde, ...
  • 1.Mahallî Lehçelerin Korunması
    Arapların İran üzerine saldırılarının birçok yönden derinleme­sine de­ğil yü­zeysel etkileri olmuştur. Bunlardan birisi de Arap saldırı­sından sonra tama­men kendi eski gücüyle konumlarını ...