2-Hicretten Sonraki İlk Üç Yüzyılda Bilimin D

 • 6.EDEBÎ BİLİMLER
  Bu bilim dalı, anlamın değişik şekillerde açıklanması niteliği üze­rine ku­rulu­dur. Kitabet, Hitâbet, inşâ, şiir vb. gibi konular olup bunlar da kendi içinde hitye, lafızlara bağlı ...
 • 5.Bilimin Tercüme ve Aktarımı
  Bu yeni bilim merkezinin ilk büyük işi, bilimlerin Arap diline ter­cüme edil­mesi ve çöl Arapçasının bir bilim dili haline getirilme­siydi. Bu iş, yani bilim­lerin çeviri ve aktarımı, bir ...
 • 4.Müslümanların Bilime Yönelmesi
  Arap propagandacısı zorba Emevî devleti yıkılıncaya dek du­rum bu şekilde devam etti. Nihayet İran halkı özellikle Horâsânlılar, Abbâsoğullarını Kufe’de, ondan sonra da İran’ın bir ...
 • 3.AKLÎ BİLİMLER
  Aklî (zihnî, felsefî) bilimlerden ya da “Ulûm-i evâyil/ilk bilimler”den amaç akletme ve is­tidlal ile bağlantılı olan tüm bilimlerdir. Bunlar felsefe, usul ve “ilahî”, “ta­biî”, ...
 • 2.ŞER’İ BİLİMLER
  Şer‘î bilimler, kıraat ilmi, tefsir ilmi ve detayları gibi Kur’ân’a bağlı olan bi­limler, hadis ve ona bağlı olan hadis bilimleri, fı­kıh ve ona bağlı olan bi­limler ve kelam ilmi ...
 • 1.BİLİMLERİN SINIFLANDIRILMASI
  Bilim, Müslümanlar nazarında şer‘î, örfî, edebî, aklî ve bunun benzeri konu­lardaki dinî ve dünyevî işlerdeki bilgi ve bilimler bütünü­dür. O halde İslâmî kültür ve me­deniyette ...