1-Kişi Adları Dizini


1-Kişi Adları Dizini
 
A

Abbâs b. Turhân, 30

Abdulcelîl-i Râzî, 146

Abdulhamit b. Yahyâ, 39, 40, 119

Abdulkâhir-i Curcânî, 73, 152, 153

Abdulkerim-i Şehristânî, 146

Abdullah b. ‘Âmir, 12

Abdullah b. Abbâs b. Abdulmuttalib,13

Abdullah b. Kesir, 12

Abdullah b. Mukaffa’, 18, 26, 27, 29, 34, 39, 40, 75, 83, 108, 260

Abdullah b. Ömer el-Hattâb, 212

Abdulmelik-i Attâş, 135

Abdulmelik-i Burhânî, 164, 201

Abdulvasi’-i  Cebelî, 216

Abdurrahman Sullemî-yi Nîşâbûrî, 55

Abdurrahman-i Hazînî, 151

Abdusselam-i Kazvînî, 57

Acemşâh, 273

Adudu’d-devle Fenâ Husrev-i Deylemî, 48, 59, 121, 122, 190, 267

Adudu’d-devle Şîrzâd, 199, 200

Afşin Hayzer, 7

Âgâcî, 74

Âğâ Muhammed, 145

Ağeş, 107

Ahfeş-i Hârezmî, 22

Ahistân, 224

Ahmed (Buye-i Deylemî’nin oğlu), 48

Ahmed b. Abdullah Hâsib-i Mervezî, 19

Ahmed b. Abdulmelik-i Attâş, 135, 136

Ahmed b. Hasan-i Meymendî, 49

Ahmed b. Huseyn-i Hemedânî, 119

Ahmed b. İsmail, 52, 110

Ahmed b. Muhammed b. Hanbel,10, 250

Ahmed b. Muhammed b. Muhtâc, 86

Ahmed b. Muhammed et-Taberî, 106

Ahmed b. Mûsâ b. Şâkir-i Horâsânî, 20

Ahmed Han b. Hızır Han, 207

Ahmed-i Gazzâlî, 250, 251, 255, 256

Alâu’d-devle-i Kâkûye, 67,68,104,114, 116,129,201,267

Alâeddîn Atsız b. Muhammed,  226,276

Alâeddîn Kereb Arslan, 229

Alâeddîn Tekiş b. İlarslan 128,226

Alaeddîn Tekiş, 264

Ali (Buye-i Deylemî’nin oğlu), 47-49

Ali b. ‘Ubeydetu’r-Reyhânî, 27

Ali b. ‘Ubeydullah, 102

Ali b. Abbâs Mecûsî-yi Ahvâzî, 21, 59

Ali b. Ebi Tâlib, 137, 194, 198, 214

Ali b. Ferâmurz, 201

Ali b. Hamza el-Kisâî, 12

Ali b. Me’mûn b. Muhammed, 66

Ali b. Muhammed b. el-Abbâs, 120

Ali b. Osman Cullâbî-yi Hucvîrî, 139

Ali b. Rebben-i Taberî, 21, 64

Ali b. Zeyd-i Beyhakî, 37, 278

Ali b. Ziyâd-i Temîmî, 18, 27

Ali Daye, bkz. Ali b. ‘Ubeydullah.

Ali Ekber-i Dihhudâ, 190

Ali Pirûze, 31

Ali-yi Deylemî, 92, 94

Alparslan, 127, 192, 201, 248, 249, 267

Alptekîn Hâcib, 49, 108, 125

Altuntaş-i Harezmşah, 116, 244

Am‘ak-i Buhârâyî, 126, 163, 164, 207, 208

Amîdu’l-Mulk Kundûrî, 127, 248

Ammâre, 217

Ammâr-i Hâricî, 37

Amr b. ‘Ubeyd, 15

Amr b. Leys-i Saffârî, 8,38,46

Aristo, 16, 62, 64-66, 72, 267

Arslan Argû, 201

Arslan b. Mes‘ud, 200

Arslan b. Tuğrul, 219, 220, 221, 222, 226, 278

Arslanşah b. Kirmânşah, 216

Ascedî, 101

Atâ b. Yakûb, 180

Ata Melik-i Cuveynî, 243, 264

Atsız b. Muhammed b. Enuştekîn, 128, 168, 203, 215

Attâr-i Nîşâbûrî, 140, 163, 177, 183, 232-236, 242, 245

Avfî, 37,38,81,82,86-90,168,186,20-203,207,216,217,221,231,245,260-266, 273-275,278,

Aynu’l-Kudât-i Hemedânî, 139, 256-259

Aynu’l-Mulk Fahreddîn, 274

Ayyâr-i Dâniş (Ebû’l-Fazl-i Allâmî),261

Ayyûkî, 49,80,178

Âzâd Serv, 93

Âzer Berzîn, 179, 180

Âzer Faranbag, 27

Âzer-i Bîgdilî, 231

Azizeddîn Mustavfî, 257, 258

Azrakî, 163, 164

 

B

Bâbek-i Hurremdîn, 7

Bahâ-i Veled, 140, 233

Bahâeddîn Muhammed b. Mueyyed-i Bağdâdî, 264, 265

Bânû Guşesb, 109, 180

Barthold, 60

Barzu, 109

Bâyezid-i Bistâmî, 55

Bedî’-i Cuveynî, 263, 264

Bedîl, bkz. Hâkânî-yi Şirvânî.

Bedîuzzamân-i Hemedânî, 88, 119, 122, 261

Bedîuzzamân-i Natanzî, 152

Behmen, 175, 179, 180

Behmenyâr b. Merzbân, 69, 148

Behrâm b. Hurşid b. Yezdyâr, 69

Behrâm b. Merdânşâh, 27, 108

Behrâm b. Mihran el-isfahânî, 108

Behrâm-i Çûbîn, 46

Behrâm-i Gûr, 38, 91, 178, 230

Behrâm-i Herevî-yi Mecûsî, 27, 108

Behrâmî-yi Sarahsî, 73, 106

Behrâmşâh b. Mes‘ûd, 183, 199-201, 208, 216, 260

Bektaş, 90

Bendâr-i Râzî, 159

Ben-i ‘Akîl b. Ka’b, 41

Berkyâruk, 201, 248

Bertels, 111

Berzû, 180

Bessâm-i Kurd-i Sistânî, 37

Beşşâr b. Burd-i Tohâristânî, 4, 41

Bijen, 91, 180

Bozorgmihr, 28, 39

Buhtîşû’, 17, 18

Burhânî, 181

Buye-i Deylemî, 45, 48

 
C

Câhız-i Basrî, 229

Câmî, 231, 139, 231, 232, 233, 245, 250

Cârullah-i Zemahşerî, 144, 152, 153, 213

Cebele b. Sâlim, 27, 39

Cebrâil-i Gundîşâpûrî, 18

Celâleddîn Kılıç Tamgâc Han-i İbrahim, 267

Celâleddîn-i Menkebernî, 129, 157, 236

Celâleddîn-i Muhammed, 128, 157

Cemâleddîn Huseyn İncû, 106

Cemâleddîn Muhammed b. Abdurrezzak-i İsfahânî, 163, 168, 172, 175, 176, 181, 221, 222, 227, 236

Cemâleddîn Şerefuddevle, 258

Cemşîd, 188, 267

Cengiz Han, 128, 138, 144

Cihânî (Ebu Abdullah b. Muhammed), 75, 84, 122

Corcis b. Bahtîşû’, 17, 18

Cullâbî-yi Hucvîrî bkz. Hucvîrî.

Çağrı Bey, 101, 194, 248

Çehârbaht,17, 18

 

D

Dadeviye, 18

Dahhâk, 180

Dakîkî, 26, 50, 79, 82, 86-88, 91, 92, 108, 109, 159, 190

Dârâb, 28

Davud b. Yûsuf, 40

Dâvud ez-Zâhirî, 11, 59, 84

Destûr Peşutân Sencânâ, 28

Devletşâh-i Semerkandî, 37, 186, 190, 191, 193-195, 217, 226, 229, 231, 233, 236

Divâre Vez, (Meste Merd), 31

 

E

Ebi Davud, 14

Ebi Sufyân, 279

Ebû ‘Amr b. el-‘Alâ’, 12

Ebû ‘Amr eş-Şeybânî, 22

Ebû ‘Ubeyd Kâsım İbn Sellâm-i Herevî, 22

Ebû ‘Ubeyde Mi’mer b. Musennî, 23

Ebû Abdullah Huseyn, 118

Ebû Abdullah Muhammed b. Abdulmelik Muizzî-yi Nîşâbûrî, bkz. Muizzî.

Ebû Abdullah Muhammed b. Ha­fîf-i Şîrâzî, 55

Ebû Abdullah Muhammed b. Mûsâ-yi Hârezmî, 19

Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer, bkz. Fahreddîn-i Râzî.

Ebû Abdullah Nâtilî-yi Taberistânî, 66

Ebû Abdullah-i Ma’sûmî, 70

Ebû Abdullah-i Zûzenî, 152

Ebû Ali Ahmed b. İsmail b. Ab­dullah-i Kûmî, bkz. İbn Semeke.

Ebû Ali Ahmed b. Muhammed, bkz. İbn Miskeveyh.

Ebû Ali b. Sînâ, bkz. İbn Sinâ.

Ebû Ali b. Şâzân, 248

Ebû Ali Cubbâî-yi Huzistânî, 54, 57, 58, 106

Ebû Ali el-Hâzin, bkz. İbn Miskeveyh.

Ebû Ali Fazl b. Hasan-i Tabersî, 145

Ebû Ali Muhammed b. Ahmed el-Belhî eş-Şair, 107, 108

Ebû Ali Muhammed b. Muhammed b. Abdullah el-Bel‘amî, 110

Ebû Ali Muhsin b. Ali b. Muhammed b. Davut et-Tenûhî, 275

Ebû Ali Muhtâc-i Çagânî, 82

Ebû Ali-yi Bel‘amî, 75

Ebû Ali-yi Simcûr, 120

Ebû Bekr Ahmed b. Ali, 279

Ebû Bekr Atik b. Muhammed Herevî-yi Surâbâdî, 145

Ebû Bekr b. Ebû İshak-i Buhârî, 55, 112, 113

Ebû Bekr b. Muhammed Cihân-i Pehlevân, 169

Ebû Bekr Nakkâş-i Mutezili, 57

Ebû Bekr Rebi’ b. Ahmed Ahvînî-i Buhârî, 111

Ebû Bekr Zeyneddîn b. İsmail Verrâk-ı Herevî, bkz. Ezrakî

Ebû Bekr-i Harezmî, 119, 122

Ebû Bekr-i Nessâc, 255

Ebû Ca’fer-i Tûsî, 146

Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed-i Saffârî, 82

Ebû Cafer Hâzin-i Horâsânî, 59

Ebû Cafer Muhammed b. Eyyüb Hasib-i Taberî, 115

Ebû Dulef, 187, 191

Ebû Dureyd, 121

Ebû Hafs-i Soğdî, 38, 106

Ebû Hamîd Ahmed b. Muhammed-i Râdekânî, 250

Ebû Hamîd-i İsferâyinî, 58

Ebû Hânî el-Endelûsî, 122

Ebû Hanîfe Ahmed b. Dâvud-i Dîneverî, 41

Ebû Hanîfe Numan b. Sabit, 10, 14, 175

Ebû Hâşim-i Cubbâî, 58

Ebû Hâtem-i Sistânî, 22

Ebû Hayyân-i Tevhîdî, 117, 120

Ebû Hilâl el-Askerî, 121

Ebû İbrahim Mustemlî-yi Buhârî, 55, 113

Ebû İshak İbrahim b. Muhammed Fârsî-yi İstahrî, 60

Ebû İshak-i Şîrâzî, 142

Ebû Mâhir b. Mûsâ b. Sayyâr-i Kûmî, 59

Ebû Mansûr Abdulmelik b. Muhammed Sa‘âlibî-yi Nîşâbûrî, 109, 117, 120

Ebû Mansûr Ezherî-yi Herevî, 73

Ebû Mansûr Hasan b. Nûh-i Buhârî, 59

Ebû Mansûr Muhammed b. Abdurrezzak, 91, 104, 108

Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed-i Dakîkî, bkz. Dakîkî.

Ebû Mansûr Muvaffık b. Ali-yi Herevî, 60, 112

Ebû Mansûr Vehsudân b. Muhammed, 191

Ebû Mansûr-i Cevâlikî, 279

Ebû Mansûr-i Mâturîdî, 58

Ebû Mansûr-i Mi’merî, 108, 109

Ebû Mansûr-i Sa‘âlibî, bkz. Sa‘âlibî.

Ebû Muhammed Dahhân-i Lağvi, 279

Ebû Muhammed Mansûr b. Ali Man­tıkî-yi Râzî, bkz. Mantıkî

Ebû Muhammed-i Hindû, 118

Ebû Mûsâ Eş‘arî, 54

Ebû Muslim-i Horâsânî (Merverûdî), 5, 6, 7,

Ebû Nâsır Mansûr b. Ali b. Irak, 49, 70

Ebû Nasr Ahmed b. Mansûr, 186

Ebû Nasr b. Ebû Ali, 87

Ebû Nasr Hasan b. Ali, 111

Ebû Nasr İsmail, 247

Ebû Nasr Muhammed b. Abdulcebbar-i ‘Utbî, bkz. ‘Utbî.

Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed-i Fârâbî, 59

Ebû Nasr Serrâc-i Tûsî, 55

Ebû Nasr-i Fârâbî, bkz. Fârâbî.

Ebû Nasr-i Pârsî, 199

Ebû Nuvâs Hasan b. Hânî-yi Huzistânî, 42, 184

Ebû Reyhân-i Bîrûnî, 19, 39, 48, 49, 59-62, 70, 73, 108, 113, 114, 122, 155, 178

Ebû Sa‘îd Abdulhayy b. Mahmûd Gerdizî-yi Gaznevî, 116

Ebû Sa‘îd-i Segzî, 49

Ebû Sa’d Muzaffer, 87

Ebû Sa’d-i Herevî, 212

Ebû Sâlih Mansûr b. İshak-ı Sâmânî, 62

Ebû Sâlih Mansûr b. Nûh, 86, 110

Ebû Sehl İsa b. Yahyâ Mesîhî-yi Curcânî, 17, 60

Ebû Sehl Vicen b. Rustem-i Kûhî-yi Taberî, 59

Ebû Sehl-i Hamdavî, 102

Ebû Sehl-i Hurşâzmâh, 18

Ebû Sehl-i Mesîhî, 66

Ebû Seleme-i Hellâl, 6

Ebû Suleyk-i Gurgânî, 38

Ebû Suleymân Davud-i İsfahânî, 14

Ebû Suleymân Muhammed b. Ma’şer-i Bustî, 61

Ebû Suleymân-i Sicistânî, 120

Ebû Şekûr-i Belhî, 80, 85, 85

Ebû Tâhir-i Errânî, 248

Ebû Tâlib-i Mekkî, 5, 55, 171

Ebû Yahyâ Tâhir b. Fazl-ı Çagânî, 88

Ebû Yakûb İshak İbn Ahmed-i Segzî, 115

Ebû Yûsuf (Yûsuf-i Arûzî), 73, 106

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ali b. Muhammed-i Tebrîzî, bkz. Hatîb-i Tebrizî.

Ebû Zeyd-i Belhî, 57, 58, 60, 61

Ebû’l-‘Alâ-i Gencevî (Genceî), 129, 160, 166, 172, 174, 224-226

Ebû’l-‘Alâ-i Ma‘arrî, 122, 279

Ebû’l-‘Alâ-i Şuşterî, 106

Ebû’l-Abbâs Fazl b. Hatem-i Tebrîzî, 19

Ebû’l-Abbâs Hanûz el-Mervezî, 38

Ebû’l-Abbâs İsferâyinî, 94, 104

Ebû’l-Abbâs Me’mûn b. Me’mûn, 70

Ebû’l-Abbâs-i İrânşehrî, 62

Ebû’l-Abbâs-i Levkerî (Fazl b. Muhammed), 148

Ebû’l-Abbâs-i Serahsî, 59

Ebû’l-Abek Bahtiyâr, 81

Ebû’l-Atâhiye İsmail b. Kâsım, 42

Ebû’l-Fazl Muhammed Secâvendî-yi Gaznevî, 144

Ebû’l-Fazl-i Bel‘amî, 75, 82, 83, 110, 114, 122

Ebû’l-Fazl-i Beyhakî, 116, 244, 245

Ebû’l-Fazl-i Meybûdî, 145, 241, 250

Ebû’l-Fazl-i Sûrî b. Mu’tez, 247

Ebû’l-Ferec Ali b. Hindû, 48, 59

Ebû’l-Ferec b. el-Cevzî, 147

Ebû’l-Ferec-i İsfahânî, 117, 121, 122

Ebû’l-Ferec-i Rûnî, 162, 199

Ebû’l-Ferec-i Segzî, 98

Ebû’l-Feth Abdulcelîl, 194

Ebû’l-Feth Ali b. Muhammed el-Bustî, 117, 122

Ebû’l-Feth Giyâseddîn Muhammed b. Sâm, 265

Ebû’l-Feth Muhammed b. Abdulkerim-i Şârestânî (Şehristânî), 242

Ebû’l-Feth Muzaffer-i Nîşâbûrî, 184,185

Ebû’l-Fevâris Abdulmelik b. Nûh, 110

Ebû’l-Firâs el-Hamdânî, 97

Ebû’l-Futûh-i Râzî (Cemâleddîn Huseyn b. Ali), 145

Ebû’l-Hâris Muhammed b. Ahmed-i Ferîgûn, 111

Ebû’l-Hasan Ali b. Abdulaziz Curcânî, 73, 122

Ebû’l-Hasan Ali b. Cafer Harakânî, 55, 111

Ebû’l-Hasan Ali b. Cûlûg Ferruhî-yi Sistânî, bkz. Ferruhî.

Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed Muncîk-i Tirmizî bkz. Muncîk,

Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed-i Yezdâdî, 119

Ebû’l-Hasan Ali b. Osman b. Ali Cullâbî-yi Gaznevî-yi Hucvîrî, bkz. Hucvîrî.

Ebû’l-Hasan Ali, 247

Ebû’l-Hasan Ali-yi Leşkerî, 191

Ebû’l-Hasan Beyhakî, 203, 244

Ebû’l-Hasan el-İslâmî, 122

Ebû’l-Hasan Eş‘arî, 54

Ebû’l-Hasan Ferâhânî, 218

Ebû’l-Hasan Husameddîn Ali b. Fahreddîn Mes‘ûd, 262, 263

Ebû’l-Hasan Muslim b. Haccâc-ı Nîşâbûrî, 14

Ebû’l-Hasan Serahsî el-Behrâmî, 170

Ebû’l-Hasan-i İmrânî, 171

Ebû’l-Hayr-i Hummâr, 19

Ebû’l-Huseyn Abdurrahman b. Ömer Sûfî-yi Râzî, 59

Ebû’l-Huseyn-i Suheylî, 122

Ebû’l-Kâsım Ali b. Huseyn, 271

Ebû’l-Kâsım b. Muhammed Semerkandî, 109

Ebû’l-Kâsım er-Rakî, 279

Ebû’l-Kâsım Harîrî, 261

Ebû’l-Kâsım Huseyn İbn Muhammed, 146

Ebû’l-Kâsım Mansûr b. Hasan Firdevsî-yi Tûsî, bkz. Firdevsî

Ebû’l-Kâsım Mukâni‘î, 111

Ebû’l-Me‘âlî Nasrullah b. Muhammed b. Abdulhamîd, 243

Ebû’l-Me‘ali Nasrullah, 260, 261

Ebû’l-Me‘âlî Ziyâeddîn Abdulmelik b. Abdullah Cuveynî, 146, 250, 251, 278

Ebû’l-Mueyyed-i Belhî, 80, 85, 107, 110, 115, 177, 179, 189

Ebû’l-Muzaffer Ahistân b. Menûçihr, 226, 229

Ebû’l-Muzaffer-i Çagânî, 74, 88, 97

Ebû’l-Vefâ-i-yi Buzcânî, 49, 59

Ebû’s-Suvvar Şâvûr b. Fazl, 246

Ebû’t-Tayyib el-Mutenebbî, 122

Edib Sâbir, 213, 215, 216,

Edward Browne, 186, 188

Eflatun, 65, 148, 149, 150, 267

Efrâsiyâb, 91, 107, 134

Efzaleddîn-i Kirmânî, 271-273

Ekvan Dev, 91

el-Bâherzî, (Ebû’l-Kâsım Ali b. Hasan b. Ebi Tâlib), 278

el-Ebîverdî, (Ebû’l-Muzaffer Muhammed b. Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed el-Ebîverdî),279

el-Feth b. Ali b. Muhammed el-Bundârî el-isfahânî, 279

el-Kâim bi’emrillah, 45, 137

el-Makdisî, 34

el-Micistî, 151

el-Mu’tasım billah, 54, 138

el-Mukanna’ Hişâm (Hâşim) b. He­kîm, 6

el-Muktefi li-emrillah, 225

el-Mustansır Billah, 135, 143, 195

el-Mustencid, 261

el-Musterşid, 279

el-Mutevekkilî, 4, 21, 36, 42

el-Vâsık, 21

Emin (Hârûn’un oğlu), 7

Emin Ahmed-i Râzî, 274

Emir Ebu Şucâ’-i Habeşî, 201

Emir Husrev-i Dihlevî, 231

Emir Muhammed-i Komâc, 190, 191

Emîrânşâh b. Kâverd, 192

Enûşirvân b. Hâlid, 279

Enûşirvân, 27, 39

Enuştekîn, 128, 129

Envâr-i Suheylî (Huseyn Vâ’iz-i Kâşifî), 261

Enverî-yi Ebîverdî, 162, 164-166, 171, 174-176, 202, 212, 217, 218, 233

Epervîj (Epervîz), bkz. Husrev-i Pervîz.

Ercâsb, 87

Erdayi Viraf, 28

Erdeşîr-i Bâbekân, 39, 184

Esed, 46

Esedî-yi Tûsî, 49, 87, 112, 159, 179, 186-191

Esîreddîn-i Ahsiketî, 168, 182, 219, 220, 226

Esrat, 188

Eşhûrî-yi Nîşâbûrî, 168, 169, 220

Eşref-i Merâğî, 231

Evhadeddîn-i Kirmânî,  140

Ezrakî, 95, 192, 193

F

Fahru’l-Mülk b. Nizâmu’l-Mülk, 249

Fahruddevle-i Deylemî, 48, 67

Fahreddîn Behrâmşâh b. Davud, 229

Fahreddîn Esed-i Gurgânî, 26, 162, 178, 184-187

Fahreddîn-i Râzî, 49, 84, 144, 149, 150, 153

Fârâbî, 49, 61, 64, 65, 72

Fazl b. Ahmed-i İsferâyinî, 49

Fazl b. Hasan-i Tabersî (Tefrişî), 145

Fazl b. Sehl-i Zu’r-Riyâseteyn, 7, 18

Fazlûn b. Ebi’s-Suvâr, 191

Felekî-yi Şîrvânî, 129, 160, 166, 224, 226

Ferahan-i Taberî, 8

Ferâmurz, 109, 129, 179, 180

Ferîd-i Gilânî, 69, 147

Ferîdeddîn Ömer-i Gîlânî, 69, 147

Ferîdûn, 134

Ferrâ-i Bağavi, 22, 145

Ferruhî-yi Sistânî, 49, 79, 80, 82, 84, 88, 97, 161, 172, 176, 211, 215

Ferrûhşâh, 273

Ferrûhzâd, 27, 180

Feth Ali Bundârî-yi İsfahânî, 93

Feyzî-yi Feyyâzî, 231

Firdevsî, 26, 48-52, 54, 74, 76, 78, 82, 85, 87, 90, 96, 105, 107-109, 172, 178, 179, 186, 189, 190, 192, 218, 229, 230

Fîrûz-i Maşrikî, 38

Fûrhindî, 267

Futûhî-yi Mervezî, 171

 

G

Galenos, 18, 20, 64

Gazâyirî (Gazzârî), 100, 159

Gerdizî, 110, 116

Gerşâsb, 107, 109, 188, 189

Geştasp, 87

Gîlânşâh, 246

Giv, 180

Giyâseddîn Keyhusrev b. Kılıç Arslan, 270

Giyâseddîn Muhammed b. Melikşâh, 226

Giyâseddîn-i Gûrî,130

 

H

Haccâc b. Yûsuf-i Sakafî, 25

Hâce Abdullah-ı Ensârî, 55, 139, 145, 192, 241, 245, 249, 250

Hâce Ahmed b. Abdussamed, 102

Hâce Nâsıreddîn-i Tûsî, 20, 66, 150

Hâce Nizâmu’l-Mülk, 51, 127, 131, 136, 142, 143, 204, 247, 248, 251

Hâce Tâhir-i Debir, 102

Hâce-i Pârsâ (Hâce Muhammed Hâfız-i Buhârî), 109

Hacı Halîfe, 160

Hâcû, 186, 231

Hâfız-i Ebrû, 273

Hâkânî-yi Şîrvânî, 74, 129, 147, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 171, 172, 174-176, 182, 183, 212, 213, 220, 224, 224-228

Halef b. Ahmed, 46, 97, 130

Halef b. Hayyân-i Fergânî, 22

Halef b. Hişâm el-Bezzâz, 12

Haleful-Ahmer, 22

Hâlid-i Bermekî, 18

Halil b. Ahmed, 23

Hallâc, bkz. Huseyn b. Mansûr-i Beyzâvî.

Hamdullah-i Mustavfî, 87, 274

Hamîdeddîn-i Belhî, 261, 262

Hammâd b. Şâpûr-i Deylemî, 22

Hamza b. el-Hasan-i İsfahanî, 29, 34, 117, 121, 254

Hamza b. Habîb, 12

Hanzala-i Badgîsî, 38, 176

Hârezmî (Muhammed b. Kesîr-i Fergânî), 20

Hârûn Reşîd, 6, 7, 18, 46

Hasan (Buye-i Deylemî’nin oğlu), 48

Hasan b. Sabbâh, 135, 136, 204, 248

Hasan b. Savvar b. Baba ibn Behrâm, 19

Hasan b. Sehl-i Sarahsî, 27, 39

Hasan b. Şihâb b. Huseyn-i Yezdî, 273

Hâşim b. Abdulmelik, 39

Hatîb-i Tebrîzî (Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Ali b. Muhammed-i Tebrîzî), 142, 279

Hâtifî, 231

Hayy b. Yakzân, 56, 114

Hayyâm, 148, 151, 168, 171, 203-206, 256, 262

Hekîm Celal, 174

Hekîm-i Âzerî, 179

Herman Ethé, 186

Heysem b. Adî, 5

Hızır Han b. İbrahim, 207

Hindûşah, 274

Hippokrates, 20, 64

Hişâm b. Abdulmelik, 27

Hişâm b. Kâsım-i İsfahânî, 27, 107

Hubeyş-i Tiflisî, 152

Hucvîrî, 55, 241, 245

Hulâgû Hân, 135, 138

Humar Tekîn, 30

Huneyn b. İshak ‘Abbâdî, 20

Hureymî, 4

Hurmuz, 229

Hurşâzmah-i Mekînî, 17

Husâmeddîn Erdeşîr, 236

Huseyn b. Es‘ad b. Huseyn-i Dehistanî-yi Mueyyedî, 275

Huseyn b. Mansûr-i Beyzâvî, 55, 257

Huseyn b. Sehl, 7

Huseyn-i Hârezmî, 71, 114

Husrev-i Enuşirvân, 149

Husrev-i Epervij, bkz. Husrev-i Perviz.

Husrev-i Pervîz, 3, 39, 178, 229

Husrevî-yi Serahsî, 48

Husrevşâh b. Behrâmşâh, 130, 260

Huyâ (Huseyn) b. Kuteybe, 92

 

İ

İbn ‘Amîd, 48, 49, 63, 65, 74, 118-120, 122

İbn Abbâs, 13, 116

İbn Bâbuye, bkz. Şeyh Sadûk,

İbn Belhî, 253, 254

İbn Dureyd, 119

İbn Ebi’l-Cunûd, 12

İbn Esîr, 261

İbn Fâris-i Râzî, 73, 119

İbn Fûrek-i İsfahânî, 58

İbn Haccâc, 122

İbn Hallikân, 278

İbn Hânî, bkz. Ebû Nuvâs

İbn Hatîb, bkz. Fahreddîn-i Râzî

İbn Havkal, 29, 34, 51, 60

İbn Hindû, 122

İbn Hordadbih, 30

İbn İsfendiyâr, 246, 263

İbn Kuteybe, 41

İbn Mace-i Kazvînî, 14

İbn Miskeveyh, 59, 61, 65, 66, 118, 120-122

İbn Nedîm, 25, 34, 39, 64, 84, 121, 267

İbn Sa’dân, 120, 122

İbn Semeke, 118

İbn Sînâ, 21, 45, 55, 58-61, 65-72, 112, 114, 116, 117, 122, 148, 150, 151, 155, 204, 251

İbn Şenbuz-i Bağdâdî , 12

İbnu’l-Enbârî, 121

İbrahim b. Habîb-i Fezzârî, 17, 18

İbrahim b. Mes‘ûd, 244

İbrahim b. Mimşâd-i İsfahânî, 10

İbrahim b. Yessâr-i Nisâyî, 41

İhvanu’s-Safâ, 59, 61

İl Arslan, 128

Îldeniz (Atabek), 219, 220

Îldeniz, 219

İlek Hân Nasr b. Ali, 126

İmadu’d-devle Ebu’l-Kâsım, 199

İmam Ali b. Mûsâ er-Rıza, 194

İmam Ebû Abdullah Cafer-i Sa­dık, 11

İmam Ebû İbrahim İsmail-i Buhârî, 14, 113

İmam İmâdeddîn Muhammed b. Muhammed b. Hâmid el-isfahânî, 279

İmam Muhammed b. Yahyâ, 225

İmam Muhammed el-Bağdâdî, 204

İranşâh b. Ebi’l-Hayr, 179, 180

İsa b. Ali, 40

İsa, 17, 18

İsfâr-i Şirûye, 47

İsfehbud Erdeşîr, 222

İsfehbud Meliku’l-Cibâl, 130

İshak b. İbrahim b. Mansûr b. Halef-i Nîşâbûrî, 116

İskender, 175, 178, 230, 254, 267

İsmail b. ‘Abbâd, 73, 119

İsmail b. Ahmed-i Sâmânî, 46, 49, 110

İsmail b. Ali, 40

İsmail b. Yessâr-i Nesâyî, 4, 41

İsmail-i Sâmânî, 8

İsmail-i Verrâk, 95, 192

İspehbud Ebû’l-Muzaffer Keyalvaşir, 226

İspehbud Fîrûz, 6

İzzu’d-devle Abdurreşîd, 225, 244

 

J

Jules Mohl, 189

 

K

Ka’b, 89, 90

Kâbulşâh, 8

Kadir Hân, 116

Kaferek, 162

Kâren oğlu Mâzyâr, 7

Kâren, 7

Kâsımî, 231

Katrân-ı Tebrîzî, 83, 88, 159, 161, 190, 191

Katrân-ı Tirmizî, 190, 191

Kattân-ı Mervezî, 151, 213

Kâverdşâh, 192, 273

Kavus-i Eşrustî, 7

Kazvînî, 274

Kelbî, 116

Kemâleddîn-i İsmail, 222, 236

Keyhusrev, 107

Keykâvus, 107

Keykubâd, 107

Keyşiken, 107

Keyumers, 253

Kılıç Arslan, 266

Kılıç Tamgâc Hân, 266

Kıvâmî-yi Genceî, 160, 166, 175

Kıvâmî-yi Râzî, 163, 218, 219

Kıvâmeddîn Cuneydî, 272, 274

Kıvâmeddîn Derguzinî (Tuğrâî), 219

Kızıl Arslan, 169, 219, 220, 221, 222, 226, 228,

Kisâî-yi Fârsî, 22

Kisâî-yi Mervezî, 80, 82, 89, 89, 174, 197

Kuleynî, 58

Kûrengşâh, 188

Kuş (Hint padişahı), 180, 267

Kuşkekî, 174

Kuşyâr b. Lebân-ı Gîlî, 59

Kutbeddîn Aybek, 158

Kutbeddîn Mubariz, 225, 272

Kutbeddîn-i Râzî, 150

 

L

Lâmi‘î-yi Curcânî, 161, 164, 181

Levâleci, 174

Lohrasp, 87, 107

Lutf Ali Beg-i Âzer, 86, 221

 

M

Mâhân, 184

Mahmûd b. Melikşâh, 213, 279

Mahmûd b. Muhammed Râvendî, 207, 270

Mahmûd Verrâk-ı Herevî, 38

Mâkân-i Kâkî, 47, 82, 118

Mâlik b. Enes, 14

Mansûr b. İshak-i Sâmânî, 63

Mansûr b. Muşkân, 115, 116, 117, 244

Mansûr b. Nûh, 13, 17, 18, 57, 60, 104, 110

Mansûr-i Davânîkî, 6, 17, 40

Mantıkî, 88, 159

Mâsûye, 17, 18

Matta b. Yunus el-Konnâî, 64

Mâzyâr b. Kâren, 21

Me’mûn, 5, 7, 18, 19, 27, 39, 46, 60, 70, 244

Mecdeddîn Mes‘ûd, 198

Mecdeddîn Muhammed Pâyizî, 179

Mecdeddîn-i Bağdâdî, 233

Mecdeddîn-i Hemger, 223

Medûd b. Mes‘ûd-i Gaznevî, 101, 116

Mehdi Beyânî, 109

Melik Arslan İbn Mes‘ûd, 199

Melik Dinar, 272, 273

Melikşâh, 127, 128, 151, 201-204, 248, 249

Meliku’ş-şu‘arâ Bahâr, 184

Memelân b. Vehsudân, 83, 191

Menûçihr b. Kâbûs, 245

Menûçihr, 187, 267

Menûçihrî-yi Dâmgânî, 49, 78, 101-103, 159, 164, 181

Merdânşâh, 25

Merdâvîc b. Zeyyâr, 45, 47-49, 52

Mervân b. Muhammed, 39

Mes‘ûd b. İbrahim, 198, 199, 208

Mes‘ûd b. Sa’d b. Selmân-i Lâhorî, 158, 161, 162, 168, 198-200, 211, 260

Mes‘ûd-i Mervezî, 78

Mes‘ûdî-yi Gaznevî, 151

Mevlânâ Celâleddîn-i Muhammed, 140, 163, 194, 233, 236

Mihyâr ed-Deylemî, 122

Minhâc Sirâc, 274

Minorsky, 60

Mir Dâmâd, 150

Mir Muhammed Taki-yi Kâşânî, 190

Molla Sadrâ, 150

Mu‘izzî, 161, 163, 164, 168, 181, 201-203, 262

Mu’bed, 184

Mu‘izeddîn Muhammed b. Sâm, 130

Mu’tasım, 7

Mu’temed, 36

Muaviyetu’l-Asgar, 279

Mucîru’d-devle, 204

Mucîreddîn-i Beylekanî, 129, 169, 166, 169, 172, 174, 220, 221, 225, 226

Mueyyedu’l-Mulk Kıvâmeddîn, 273

Muhammed b. Abdulcebbar ‘Utbî, 271

Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib, 4

Muhammed b. Abdulmelik-i Sâlihî, 60

Muhammed b. Abdurrezzak-i Tûsî, 93

Muhammed b. Ahmed-i Hârezmî, 70

Muhammed b. Ahmed-i Nesâyî, 268

Muhammed b. Behrâm-i İsfahânî, 27

Muhammed b. Cehm-i Bermekî, 27, 208

Muhammed b. Cerîr-i Taberî, 11, 13, 14, 41, 57, 75, 104, 110, 119, 121, 254

Muhammed b. Hasan-i Tûsî, 58

Muhammed b. İbrahim, 17, 273

Muhammed b. idrîs-i Şafi’î, 10

Muhammed b. Îldeniz, 222, 223, 229

Muhammed b. İshak en-Nedîm el-Varrâk, 121

Muhammed b. Mahmûd, 225

Muhammed b. Malatyevî, 268

Muhammed b. Melikşâh, 249

Muhammed b. Muhalled-i Sistânî, 37

Muhammed b. Munevver, 265, 266

Muhammed b. Mûsâ el-Haddâdî el-Belhî, 18, 122

Muhammed b. Ömer-i Râduyânî, 153

Muhammed b. Tâhir, 7, 8

Muhammed b. Vasîf-i Segzî, 37

Muhammed b. Zekeriyyâ-yi Râzî, 21, 49-64, 111

Muhammed Cihân-i Pehlevân, 169, 219

Muhammed Kâsım Serveri-yi Kâşânî, 106

Muhammed-i Fezzârî, 17, 18

Muhammed-i Gazzâlî, 69, 142, 146, 147, 151, 203, 204, 250-256, 278,

Muhammed-i Mağribi, 249

Muhtârî, 61, 180, 200, 201

Muhtasu’l-Mulk Ahmed, 202

Muhyiddîn Tuğrulşah, 272

Mui’zeddîn Muhammed İbn Sam, 130

Muktebî, 231

Muncîk, 80, 88, 159, 190

Muntecibeddîn Bedî’, 213

Mûsâ b. Hâlid, 27

Mûsâ b. İsa el-Kesrevî, 27

Mûsâ-yi Hârezmî, 18, 20

Mustafa (Hz. Muhammed), 113

 

N

Nafı’ b. Abdurrahman, 12

Nâsıh b. Zafer-i Curfâdekânî (Gulpâyegânî), 120, 271

Nâsır Husrev-i Kubâdiyânî, 80, 88, 89, 134-136, 146, 159, 161, 169, 170, 182, 190, 193-198, 240

Nâsıreddîn Halife, 128

Nâsıreddîn Kubâçe, 274, 275

Nâsıreddîn Sebuktekîn, 97, 120, 125, 158

Nasr b. Ahmed-i Sâmânî, 46, 81, 82-84, 104, 110, 120, 267

Nasr b. Ali, 126

Nasr b. Nâsıreddîn Sebuktekîn, 94, 97-99, 120

Nasrullah b. Muhammed b. Abdulhamîd-i Munşî, 260

Necîbeddîn Ali Bezehş-i Şîrâzî, 140, 224

Necmeddîn-i Kubrâ, 139, 140, 233

Neriman, 107, 109, 188

Nevbaht-i Ahvâzî, 17, 18, 27

Nizâmî-yi Arûzî, 38, 82, 91, 96, 111, 169, 170, 175, 176, 179, 192, 200, 203, 205, 207, 226, 242, 261-263

Nizâmî-yi Genceî (Gencevî), 129, 160, 163, 166, 167, 169, 178, 186, 226, 228-231

Nizâmu’l-Mülk-i Tûsî, 51, 127, 131, 136, 142, 143, 204

Nûh b. Mansûr, 86, 87, 91, 111, 267

Nûh b. Nasr, 118, 267

 

O,Ö

Osmân-i Muhtârî, 163

Öklîdes, 19, 151

Ömer b. Ferhan-ı Taberî, 18, 27

Ömer b. Osman, 224

Özbek b. Muhammed (Atabek), 268, 269

Özbek b. Muhammed b. Îldeniz, 269

 

P,R

Paul Kraus, 62

Philippos, 230

Plotinos, 65

Ptolemaios, 18

Pûr-i Sînâ, bkz. İbn Sinâ.

Pythagoras, 61, 62

Râbi‘a binti Ka’b, Râbi‘a-i Kuzdârî-yi Belhî, 89, 177

Râgıb-i İsfahânî, 146

Râvendî, 207, 220, 271,

Raziyyeddîn-i Nîşâbûrî, 126

Rebben Sehl-i Taberî, 18, 21

Rebîbeddîn Harûn, 268, 269

Reşîdî-yi Semerkandî, 82, 126

Reşîdeddîn Fazlullah, 204

Reşîdeddîn Sa’du’l-Mulk Muhammed b. Muhammed Abdulcelîl Ömeri, bkz. Reşîdeddîn-i Vatvât,

Reşîdeddîn-i Vatvât, 128, 153, 168, 172, 193, 204, 212-215, 226, 261, 278

Reyhâne, 71, 114

Rıza Kuli Hân Hidâyet, 37, 86, 88, 90, 101, 187, 190, 233, 261, 264

Rûdekî, 50, 74, 76, 79, 80-85, 98, 159, 176, 177, 203, 262

Rûhânî, 162

Rûhî, 174

Ruknuddevle-i Deylemî, 106

Rukneddîn Mes‘ûd b. Muhammed İmamzade, 273

Rustem, 91, 93, 109, 179, 180, 181, 188, 201

Rustem-i Tûrgîlî, 180

Rûzbih bkz. Abdullah b. El-Mukaffa.

 

S

Sa‘îd b. Ebi’l-Hayr-i Mihenî, 55

Sa‘îd b. Hamîd-i Bahtegân, 5

Sa‘îd Nasr b. Ahmed b. İsmail, 82

Sâ‘id-i Herevî, 131

Sâ‘id-i Nefîsî, 234

Sa’âlebî, 93, 120, 122, 229, 278

Sa’d b. Selmân, 198

Sa’d b. Zengî (Atabek), 272, 276

Sa’dî, 97, 140, 218, 223

Sa’deddîn-i Nûkî, 162

Sa’deddîn-i Verâvinî, 243, 264, 268-270

Sabatay Noyan, 276

Sadreddîn-i Hucendî, 222

Sâhib b. ‘Abbâd, 48, 49, 74, 88, 117-122, 144

Salaheddîn-i Eyyûbî, 148, 149

Sâlih b. Abdurrahman, 25

Sam, 107, 109

Sâmân-ı Huda, 45, 46

Samsâmuddevle, 65

Scheffer, 268

Sebuktekîn, 48, 120, 134, 244, 271

Sehl b. Hârûn-deşt-i Mîşânî, 5, 41

Sehl-i Zu’r-Riyâseteyn, 18

Sekkâkî-yi Hârezmî (Sirâceddîn Ebû Yakûb), 153

Selçuk b. Dukak, 127, 175

Sem’ânî, 81, 82, 279

Semâyi-i Mervezî, 166, 176

Senâî-yi Gaznevî, 147, 161-163, 166, 169, 170, 175, 176, 177, 182, 202, 208, 212, 235, 236

Sencer b. Melikşâh, 127, 128, 130, 132, 190, 201, 202, 207, 212, 213, 215, 217, 219, 225, 251, 253, 263, 267

Seyf-i Esfereng, 126

Seyfu’d-devle b. Hamdan et-Taglabî, 64

Seyfu’d-devle Mahmûd b. İbrahim, 198, 199

Seyfeddîn Arslan, 221

Seyyid Hasan-i Gaznevî, 162

Seyyid İsmail-i Curcânî (Zeyneddîn İsmail b. Hasan), 151, 152

Seyyid Muhammed Nâsır-i Muhtârî, 162

Sibeveyh-i Fârsî, 22

Sinbâd, 6, 267

Sipehbud Şehriyâr, 95

Sirâceddîn-i Urmevî, 61

Siyâveş, 91

Sohrâb, 91, 109, 180, 201

Sufyân b. Muaviye, 40

Sufyân b. Sa‘îd es-Sevri, 11

Suleyman, 247

Suleymanşah b. Kılıç Arslan, 268

Sullemî, 250

Sultan Mahmûd, 46, 48, 49, 53, 54, 60, 66, 70, 74, 79, 92-101, 111, 116, 120, 125-127, 130, 134, 136, 158, 162, 173, 175, 178, 186, 192, 194, 203, 208, 215, 244, 246, 267, 271

Sultan Mes‘ûd-i Gaznevî, 49, 70, 71, 97-99, 102, 116, 125, 127, 244

Sultan Muhammed, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 253, 254, 267, 269, 272, 273

Sultan Tekiş, 128, 130, 213

Sultanşah, 128

Sûzenî, 126, 174

 

Ş

Şâdîâbâdî, bkz. Katrân-i Tebrîzî.

Şah Burca, 162

Şânâk, 106

Şâpûr b. Erdeşîr, 144

Şâpûr b. Sehl, 17, 39, 184

Şâvûr b. Fazl, bkz. Fazlûn.

Şehîd-i Belhî, 79, 84, 117, 122, 176

Şehriyâr, 109, 180

Şehzade-i Ermen, 178

Şems-i Kays-i Râzî, 37, 276, 277,

Şems-i Tabasî, 126, 224

Şemsu’d-devle Ebû Tâhir Şah Husrev-i Deylemî, 67

Şemsu’l-Kefat Ahmed b. Hasan-i Meymendî, 116

Şemsu’l-Me‘âlî Kâbûs b. Voşmgîr, 48, 70, 74, 102, 117, 119, 120, 122

Şemsu’l-Mulk Nasr b. İbrahim, 207

Şemseddîn Ebû Abdullah el-Makdîsî, 61

Şemseddîn İltutmuş, 274

Şemseddîn Muhammed b. Fahreddîn Mes‘ûd, 262

Şerefeddîn-i Şeferve, 172

Şerîf el-Murtazâ, 122

Şerîf er-Râzî, 122

Şerîf Râzî Ebû’l-Hasan Muhammed el-Mûsevî, 122

Şeyh Bahâeddîn Zekeriyyâ-yi Moltânî, 140

Şeyh Ebû Sa‘îd-i Ebû’l-Hayr, 240, 241, 247, 250, 265

Şeyh Ebû Yûsuf Yakûb-i Hemedânî, 210

Şeyh Ebû’l-Hasan-i Harakânî, 250

Şeyh Ebû’l-Kâsım Abdulkerim-i Kuşeyrî, 139

Şeyh Mecdeddîn-i Bağdâdî, 139

Şeyh Mecdeddîn-i Cîlî (Cebelî), 149

Şeyh Muhammed-i Hamavîye, 256

Şeyh Necmeddîn-i Hayyûkî, 139

Şeyh Sadûk, 58

Şeyh San‘ân, 234

Şeyh-i İşrâk, bkz.Şihâbeddîn-i Suhreverdî,

Şidespşah, 188

Şihâbeddîn Ebû Hafs Ömer-i Suhreverdî, 140, 148-150

Şihâbeddîn Mes‘ûd, 125

Şîrûye oğlu Esfar, 47

Şîrvânşah Ebû’l-Muzaffer Ahistan b. Menûçihr, 225

Şucâ’u’d-devle Ebû Şucâ’ Menûçihr b. Şâvûr, 187

 

T

Tâcu’l-Mulk Ebû’l-Ganâim-i Kûmî, 136

Tâceddîn Ahmed b. Muhammed b. Ali Râvendî, 270

Tâceddîn Ömer b. Mes‘ûd, 273

Tâhir b. Fazl-i Çagânî, 74

Tâhir b. Halef b. Ahmed, 130

Tâhir b. Huseyn, 7

Tâhir b. Muhammed, 130

Takiyeddîn-i Kâşânî, 226

Tehmûres Dînşâcî Angelsaryâ, 28

Terken Hatun, 132, 248

Tevrug, 188

Togânşâh b. Al­parslan-ı Selcûkî, 92, 192

Togânşâh b. Mueyyed Ay Ebe, 192, 222

Tuğrâî, 279

Tuğrul b. Arslan 128, 222, 269, 270

Tuğrul Bey, 46, 127, 129, 135, 137, 164, 178, 184, 191, 244

Tuğrul, 219, 246

Tûr, 188

 

U

Ubeyd-i Cuzcânî, 67-69, 114, 116

Uğri, 128

Uluğ Bar Beg, 271

Unsurî, 49, 74, 79, 80, 82, 98, 99, 102, 161, 162, 164, 172, 176, 183, 203, 211, 231

Unsûru’l-Me‘âlî Keykâvus, 41, 48, 245, 246, 247

Utbî, 74, 117, 120, 122

 

V

Vahîdeddîn Osman, 225

Vahşî,  231

Vâkidî, 41

Vâsıl b. Atâ, 15

Vassâf, 243, 260

 

Y

Yahya b. ‘Adî el-mantikî, 18

Yakûb b. İshak el-Hadramî, 12

Yakûb el-Attâr, 12

Yakûb-i Leys-i Saffârî, 4, 6-9, 36-38, 45, 50, 75

Yâkût-i Hamavî, 29, 34, 84, 144, 214, 268

Yemînî, 162

Yezdgird, 3, 134

Yezid b. Ka’kâ’-i Mahzûmî, 12

Yuhanna, 17, 18, 64

Yûsuf b. Hâlid, 27

Yûsuf b. Sebuktekîn, 97

Yûsuf-i Nakil, 17, 18

 

Z

Zadan Ferrûh, 25

Zahir-i İsfahanî, 224

Zahîrî-yi Semerkandî, 126, 266, 268

Zahîreddîn-i Fâryâbî, 166, 168, 169, 176, 182, 218, 222-224

Zerâteşt Behrâm-i Pejdû, 26

Zerduşt, 46, 87

Zeyneddîn Ebû Bekr, bkz. Ezrakî

Ziyâ-i Hucendî, 126

Zu’l-Yemineyn, bkz. Tâhir b. HuseynZubeyde-i Hâşimî (Harun Reşid’in hanımı),7