1-İranın IVX. Yüzyıl İle VXI. Yüzyılın

 • 6.İRAN’IN DİNÎ DURUMU
  Bu dönemde, özellikle IV/X. yüzyıl sonlarına kadar eski dinler yani Zerdüştilük, Mânî ve Mazdek dinleri, Hıristiyan Nasturiliği, Ya­hudilik dinleri ve tüm bunların eski ve yeni kolları İran’ın ...
 • 5.KÖLELİK VE KÖLELER
  Bu nimet çokluğunun afetlerinden birisi, köle ve cariyelerin alınıp sa­tıl­ma­sına yöneliş ve bunların İran aileleri içine girişine yol ve­rilmesi ve onlar aracı­lı­ğıyla ırkın ...
 • 4.ESKİ HANEDANLAR VE İRAN GELENEK-GÖRENEKLERİ
  IV/X. yüzyıl sonlarına ve V/XI. yüzyıl başlarına kadar asil İranlı ha­nedanla­rın bir çoğu, hala sahip oldukları tüm eski gelenekleriyle ayakta durmak­taydılar. Bu hanedanlar, ülkenin ...
 • 3.IRKÇI SİYASET DÖNEMİ
  İran’da IV/X. yüzyıl, ister hükümet ve ülkeyi idare etme nok­tasında ol­sun ister sosyal işler, İran’ın millî ve kültürel gelenek-göre­neklerini ko­ruma, de­vam ettirme ve yeniden ...
 • 2.İRAN HANEDANLARI
  İran’ın bu dönemdeki devlet ve hanedanlıkları çok­tur. Özel­likle de eski asil hanedanların büyük bir kısmı, batıdan doğuya kadar İran top­raklarının farklı bölgelerinde bölgesel ...
 • 1.GENEL BAKIŞ
  IV/X. yüzyıl ile V/XI. yüzyılın ilk yarısı, İran’ın İslâmî mede­niyet dö­nemleri­nin en önemlisi olup değişik açılardan dikkate ve in­celemeğe değer bir özellik ta­şır. İran’ın ...